ฟรี! Gift Voucher ส่วนลดที่พักสูงสุด 48% พิเศษ! พัก 1 คืน แถมฟรีอีก 1 คืน
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก WepApp-Service HR-Online แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อกับเรา
 

 
 
หน้าแรก / อาคเนย์ประกันภัย / จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ  
   
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
 
 
   บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ตระหนักถึงของความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี Corporate Governance โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล  หรือหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานราชการ
   
  เพื่อให้หลักการดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล บริษัทฯจึงเห็นควรให้มีการจัดทำจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ( Business
Code of Conduct) ขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างเคร่งครัด อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เอาประกันภัย ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสียของ
บริษัทและนำมาซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน การเพิ่มมูลค่าและความมั่นคงของกิจการในระยะยาวโดยมี
เนื้อหาสำคัญ ดังนี้
   
   1. การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม (Business Integrity)
 2. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานของ
    รัฐ หรือหน่วยงานราชการ(Regulatory Compliance & Cooperation)
 3. การจัดทำบันทึก หรือรายงานที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ( Creditable Records and Reports)
 4. การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง (Internal Control / Internal Audit / Risk
    Management)
 5. การรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูล (Information Securities & Using)
 6. การสื่อสารในนามบริษัท ( Community on behalf of the Company)
 7. การใช้ทรัพย์สินอย่างเหมาะสม (Corporate Asset Control)
 8. การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
 9. การสร้างสรรค์บรรยากาศการทำงานที่ดี (Good Environment Creation)
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)
11. การส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ (Code of Conduct Enforcement)
12. การรับรอง (Annual Code of Conduct Certification)
   
 
จรรณยาบรรณในการประกอบธุรกิจ