อาคเนย์ประกันภัย มีบริการหลากหลาย คุ้มครองภัย พร้อมบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม บริการครอบคลุม 68 สาขาทั่วประเทศ
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก WepApp-Service HR-Online แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อกับเรา
 

 
 
หน้าแรก / บริการของเรา / แนะนำบริการต่างๆ / ข้อแนะนำในการเรียกร้องสินไหม  
   
 ข้อแนะนำในการเรียกร้องสินไหม | ข้อแนะนำในการแจ้งอุบัติเหตุ | บริการสินไหมทดแทน
 
     
ระยะเวลาการขอรับค่าสินไหม
 
  • เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ผู้ประสบภัยจากรถ สามารถยื่นคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น โดยเตรียมเอกสาร / หลักฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และติดต่อขอรับค่าเสียหายได้กับบริษัทประกันภัย
  • การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นดังกล่าว ให้ผู้ประสบภัยเป็นผู้ร้องขอ หากผู้ประสบภัยไม่สามารถร้องขอได้ ให้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่รักษาผู้ประสบภัย ญาติ หรือผู้มีส่วนได้เสียของผู้ประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยแล้วแต่กรณีร้องขอแทน
     
หลักฐาน / เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 
 
ค่าซ่อมรถยนต์
  ค่ารักษาพยาบาล
(กรณีบาดเจ็บ)
  ค่ารักษาพยาบาล
(กรณีเสียชีวิต)
1. แบบแจ้งอุบัติเหตุ
(Claim Form)
1. แบบแจ้งอุบัติเหตุ
(Claim Form) หรือ
- ใบ บต.3
(สำหรับผู้ประสบภัย) หรือ
  - ใบ บต.4
(สำหรับโรงพยาบาล) หรือ (ตามประเภทผู้ร้องขอ)
1. แบบแจ้งอุบัติเหตุ
(Claim Form) หรือ
- ใบ บต.3
(สำหรับผู้ประสบภัย) หรือ
  - ใบ บต.4
(สำหรับโรงพยาบาล) หรือ (ตามประเภทผู้ร้องขอ)
2. ใบแสดงรายการความเสียหาย หรือเอกสารที่ เจ้าหน้าที่สำรวจฯ ออกให้ขณะ ดำเนินการตรวจสอบที่ เกิดเหตุ (ถ้ามี)
2. ใบแสดงรายการความเสียหาย หรือเอกสารที่ เจ้าหน้าที่สำรวจฯ ออกให้ขณะ ดำเนินการตรวจสอบที่ เกิดเหตุ (ถ้ามี)
2. ใบแสดงรายการความเสียหาย หรือเอกสารที่ เจ้าหน้าที่สำรวจฯ ออกให้ขณะ ดำเนินการตรวจสอบที่ เกิดเหตุ (ถ้ามี)
3. เอกสารยอมรับผิด จากคู่กรณี
3. สำเนาใบขับขี่ของ ผู้ขับขี่ขณะเกิดเหตุ (ถ้ามี)
3. สำเนาใบขับขี่ของ
ผู้ขับขี่ขณะเกิดเหตุ (ถ้ามี)
4. ใบเสนอราคาค่าซ่อม
4. สำเนากรมธรรม์ประกันภัย
4. สำเนากรมธรรม์ประกันภัย
5. สำเนาใบขับขี่ของผู้ขับขี่ ขณะเกิดเหตุ
5. สำเนาทะเบียนรถ
5. สำเนาทะเบียนรถ
6. สำเนากรมธรรม์ประกันภัย
6. สำเนาบันทึกประจำวัน
ข้อปรับ กรณี
คดียุติในชั้นพนักงานสอบสวน
สำเนาคำพิพากษา กรณี
คดียุติในชั้นศาล
6. สำเนาบันทึกประจำวัน
ข้อปรับ กรณี
คดียุติในชั้นพนักงานสอบสวน
สำเนาคำพิพากษา กรณี
คดียุติในชั้นศาล
7. สำเนาทะเบียนรถ
7. ใบเสร็จรับเงิน ค่ารักษาพยาบาล
7. ใบเสร็จรับเงิน ค่ารักษาพยาบาล
8. สำเนาบันทึกประจำวัน
(ในบางกรณี)
8. ใบรับรองแพทย์
8. ใบรับรองแพทย์
 
9. สำเนาบัตรประชาชน ผู้บาดเจ็บ หรือสูติบัตร (กรณีผู้บาดเจ็บเป็นผู้เยาว์) หรือ หนังสือประจำตัวคนต่างด้าว
9. สำเนาบัตรประชาชนผู้บาดเจ็บ หรือสูติบัตร (กรณีผู้บาดเจ็บเป็นผู้เยาว์) หรือ หนังสือประจำตัวคนต่างด้าว
 
10. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้บาดเจ็บ
10. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้บาดเจ็บ
   
11. สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน และทะเบียนบ้าน
   
12. สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้รับผลประโยชน์
   
13. สูติบัตร (กรณี บุตรเป็นผู้รับผลประโยชน์)
   
14. ใบมรณะบัตร / หนังสือรับรองการตาย
   
15. หนังสือชันสูตรพลิกศพ หรือ ใบรายงานการผ่าตรวจศพ
   
16. ใบรายงานความพิการ / หนังสือประจำตัวผู้พิการ (กรณีทุพลภาพถาวร)
   
  กรณีที่ผู้ประสบภัยไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเองได้
  หนังสือมอบอำนาจ (กรณีเป็นนิติบุคคล หนังสือมอบอำนาจต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัท 2 ท่าน)
  สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
  กรณีต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี
  สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร