ฟรี! Gift Voucher ส่วนลดที่พักสูงสุด 48% พิเศษ! พัก 1 คืน แถมฟรีอีก 1 คืน
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก WepApp-Service HR-Online แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อกับเรา
 

 
 
หน้าแรก / อาคเนย์ประกันภัย / ผลประกอบการ  
   
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 
  ก่อตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  ที่ให้บริษัทประกันภัย ซึ่ง
ประกอบ กิจการทั้งด้านการประกันวินาศภัยและการประกันชีวิตต้องแยกกิจการออกจากกันโดยเด็ดขาด ดังนั้น
เมื่อวันที่  1 เมษายน 2543  บริษัท  อาคเนย์ประกันภัย จำกัด  จึงได้แยกธุรกิจประกันวินาศภัยออกจากธุรกิจ
ประกันชีวิต รับประกันภัยทุกประเภททั้ง Motor และ Non-Motor
     
ข้อมูลทางการเงิน ณ 31 มีนาคม 2562
 
 
ทุนจดทะเบียน 500   ล้านบาท
สินทรัพย์รวม 16,401   ล้านบาท
เงินกองทุน พรบ.ประกันภัย 1,577   ล้านบาท
เงินกองทุนขั้นต่ำที่ต้องดำรงไว้ตาม พรบ.ประกันภัย 915   ล้านบาท
เบี้ยประกันภัยรับรวม ม.ค. – มี.ค. 2562 2,566   ล้านบาท
จ่ายค่าสินไหมทดแทน ม.ค. – มี.ค. 2562 1,010   ล้านบาท
สินทรัพย์ที่ต้องจัดสรรเป็นสำรองตาม พรบ.ประกันภัย 6,375   ล้านบาท
     
 
 
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล แบบ ปผว. 1 รายไตรมาส ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562 9,143 KB
เอกสารแนบท้าย ปผว.1 รายปี (งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561) ฉบับที่ 2 11,120 KB
เอกสารแนบท้าย ปผว.1 รายปี (งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561) ฉบับที่ 1 11,990 KB
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล แบบ ปผว. 1 รายปี ประจำปี 2561 11,482 KB
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล แบบ ปผว. 1 รายไตรมาส ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2561 9,634 KB
เอกสารแนบท้าย ปผช.1 รายไตรมาส (งบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561) 619 KB
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล แบบ ปผว. 1 รายไตรมาส ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561 619 KB
เอกสารแนบท้าย ปผช.1 รายไตรมาส (งบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561) 619 KB
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล แบบ ปผว. 1 รายไตรมาส ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2561 619 KB
เอกสารแนบท้าย ปผว.1 รายปี (งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560) ฉบับที่ 2 619 KB
เอกสารแนบท้าย ปผว.1 รายปี (งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560) ฉบับที่ 1 619 KB
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล แบบ ปผว. 1 รายปี ประจำปี 2560 619 KB
รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน ปี 2561 619 KB
รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม ปี 2561 596 KB
รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม ปี 2560 613 KB
รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน ปี 2560 605 KB
รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน ปี 2560 605 KB
รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม ปี 2560 592 KB
รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม ปี 2559 573 KB
รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน ปี 2559 639 KB
รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน ปี 2559 608 KB
รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม ปี 2559 608 KB
รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม ปี 2558 624 KB
รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน ปี 2558 626 KB
รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน ปี 2558 612 KB
รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม ปี 2558 612 KB
รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม ปี 2557 630 KB
รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน ปี 2557 627 KB
รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน ปี 2557 626 KB
รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม ปี 2557 645 KB
รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม ปี 2556 656 KB
รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน ปี 2556 669 KB
รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน ปี 2556 664 KB
รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม ปี 2556 642 KB
รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม ปี 2555 694 KB
รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน ปี 2555 207 KB
รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน ปี 2555 207 KB
รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม ปี 2555 105 KB
รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม ปี 2554 111 KB
รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน ปี 2554 110 KB
รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน ปี 2554 1,101 KB
รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม ปี 2554 1,045 KB
รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม ปี 2553 552 KB
รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน ปี 2553 108 KB
รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน ปี 2553 2,015 KB
รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม ปี 2553 1,321 KB
รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม ปี 2552 1,314 KB