ฟรี! Gift Voucher ส่วนลดที่พักสูงสุด 48% พิเศษ! พัก 1 คืน แถมฟรีอีก 1 คืน
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก WepApp-Service HR-Online แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อกับเรา
 

 
 
หน้าแรก / อาคเนย์ประกันภัย / วิสัยทัศน์ - พันธกิจ - คำนิยม  
   
พันธกิจ
 
 • มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาบุคลาก รให้มีความรอบรู้คู่คุณธรรม ปรับตัวทันต่อธุรกิจ และให้บริการด้วยใจ เหนือความคาดหมาย
 • ร่วมใจพัฒนาและปรับปรุงระบบงานให้มีบริการที่ดี ครอบคลุมทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลสูงสุด
 • สรรค์สร้างนวัตกรรมในการให้บริการและบริหารความเสี่ยง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ บริการ
 • เพิ่มมูลค่าองค์กรเพื่อให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมภายใต้หลักธรรมาภิบาล
   
คำนิยม
 
  บริการด้วยจิตผูกมิตรด้วยการให้ (Service Mind)
 • ให้เกียรติผู้อื่น
 • ให้ความใส่ใจต่อผู้อื่นเสมือนหนึ่งตนเอง
  สร้างสรรค์ ปรับตัว เรียนรู้ คู่คุณธรรม
 • มีทัศนคติ และมุมมองในเชิงสร้างสรรค์
 • เพิ่มคุณค่าให้ตนเองด้วยการเรียนรู้ พัฒนาและปรับตัวให้ดีขึ้น ตลอดเวลา
 • ซื่อสัตย์ อ่อนน้อม ถ่อมตน
  มีวินัย รับผิดชอบ กล้าตัดสินใจบนความถูกต้องและชอบธรรม
 • สร้างอุปนิสัยแห่งความมีระเบียบวินัยที่ถูกต้อง
  สงวนจุดร่วม ผสานจุดต่าง (Synergy)
 • เชื่อมั่นในทีมงานและเพื่อนร่วมงาน
  รักอาคเนย์ (Loyalty)
 • รักและเชื่อมั่นในองค์กร
 • ให้ความสำนึกต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
 • มุ่งมั่น ทุ่มเท อดทน อดกลั้น เพื่อความสำเร็จ